பண்டிதர்கள்

<p> 1000 ஆண்டுகளாக இந்துக்கள் வேத பண்பாட்டின் பரப்புரைக்காக தங்கள் முழு வாழ்க்கையையும் அர்ப்பணித்த வேத பண்டிதர்கள் மூலம் நாம் பூஜைகளை செய்து வருகின்றோம். எங்களிடம் நம்பிகையான பண்டிதர்கள் உள்ளனர் </p>

எங்கள் நம்பகமான பண்டிதர்கள்